Структура та органи управління

Управління закладом освіти

Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

 • керівник закладу освіти;
 • колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада.

Керівник закладу освіти

Керівництво закладом освіти здійснює директор.

Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

Керівник закладу освіти призначається та звільняється з посади рішенням засновника або уповноваженого ним органу.

Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору
відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженим Бобровицькою міською радою.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

 • організовує діяльність закладу освіти;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 • призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
 • забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
 • здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

Директор закладу освіти є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

Колегіальний орган управління закладу освіти

Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна рада закладу освіти

Педагогічна рада закладу освіти:

 • планує роботу закладу;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти,
 • включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розприділяє виділені на це кошти;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника закладу.

Громадське самоврядування в закладі освіти

Громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

У закладі освіти діють:

 • органи самоврядування працівників закладу освіти (Рада закладу, рада профілактики, методична рада, методичне об’єднання класних керівників, методичне об’єднання вчителів початкових класів, динамічна група вчителів суспільно-гуманітарного циклу, динамічна група вчителів природничо-математичного циклу);
 • органи самоврядування здобувачів освіти (учнівське самоврядування);
 • Батьківська громадськість.

Органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників закладу освіти;
 • здобувачів освіти закладу освіти другого-третього ступеня;
 • батьків, представників громадськості.

Загальні збори (конференція):

 • обирають раду закладу загальної середньої освіти, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради закладу середньої освіти;
 • розглядають питання освітнього процесу, методичної і господарської діяльності закладу освіти;
 • затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу загальної середньої освіти;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

У період між загальними зборами (конференцією) діє рада закладу освіти.

До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, здобувачів освіти II-III ступенів навчання, батьків. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) закладу освіти.

Очолює раду закладу освіти голова, який обирається із складу ради.

Перейти до вмісту